Alcobarrier

Atsikratykite alkoholio priklausomybës ir susigràþinkite savo sveikatà!

Priklausomybë nuo alkoholiniø gërimø, alaus, vyno, stipriø alkoholiniø gërimø ir tt yra problema, susijusi su priklausomybe, piktnaudþiavimu etanoliu. Ðiandien ji yra viena ið rimèiausiø socialiniø toksikologø. Neteisingai vartojamas alkoholis paveikia geriamojo gerovæ, maþina reakcijas á dirgiklius. Deja, alkoholis yra apdorojamas kepenyse. Laikui bëgant, asmuo tampa priklausomas, kuris sukelia fizinæ ir psichologinæ problemà. Jei norite kovoti su alkoholizmu, susipaþinkite su ALCOBARRIER! Tai geriamasis preparatas, kuris padës atsikratyti alkoholio, pagerinti jûsø sveikatà ir santykius su artimaisiais.
Skaityti daugiau

Kaip veikia "ALCOBARRIER"?

ALCOBARRIER yra priemonë, kuri pirmà kartà valo neutralizuojant neigiamà alkoholio poveiká sveikatai, o po to paðalina alkoholizmà. Gaivieji rûgðtys ir fibrozë, randami ALCOBARRIER, prisideda prie kûno detoksikacijos vartojant alkoholinius gërimus, detoksikuodami kûno làsteles ir iðskiriant kenksmingus alkoholinius fenolius. Ðie ingredientai dar labiau sustiprina kûnà. Unikalus darþoviø ingredientas, artiðokø ekstraktas, stimuliuoja skrandþio sulèiø gamybà ir prisideda prie kepenø regeneracijos. Paðalina psichinæ priklausomybæ nuo alkoholio. Kartu su piridoksinu, jie paðalina alkoholio psichozæ ir palaiko psichologinæ bûklæ nutraukti stimuliantø vartojimà. Dël to "ALCOBARRIER" sumaþina norà vartoti alkoholinius gërimus ir papildomai sumaþina nepageidaujamus fizinius ir psichinius simptomus, atsiradusius dël pernelyg didelio alkoholio vartojimo, todël lengviau atsikratyti priklausomybës.
Skaityti daugiau

Privalumai naudojant ALCOBARRIER

Pirkite ALCOBARRIER ir atsikratykite priklausomybës, nuo kurios visà savo gyvenimà iðsiskiria! Pagrindiniai ðio produkto naudojimo privalumai:

Gydymas namuose

Jums nereikia eiti á priverstiná gydymà. Suvokti savo problemà patys!

Traukinio likvidavimas iki alkoholio

Jûs galite lengvai pasakyti "NE", kai kas nors jums siûlo stiklinæ. Jûs prarasite norà pasiekti bet kokius alkoholinius gërimus.

Paðalina toksinus ið kûno

Jûs atsikratysite sunaudotø alkoholiniø gërimø sukauptø toksinø. Jûsø kûnas bus detoksikuojamas.

Patvirtinta priemonë

Produktas gavo sertifikatà, patvirtinantá jo aukðtos kokybës ir naudojimo saugumà.

Ramina nervus

ALCOBARRIER komponentai veikia nervø sistemà, siekiant sumaþinti jo peraktyvumà ir neutralizuoti dirglumà ir nervingumà.

Naudok

ALCOBARRIER yra patogus tirpalas maiðelyje, kuris turi bûti iðtirpinamas stikline vandens ir suvartojamas kartà per dienà. Gërimas neturi specifinio skonio ir kvapo, jis lengvai tirpsta vandenyje. Nevirðykite rekomenduojamos dozës, nes ji nepadidins poveikio, bet gali prisidëti prie ðalutinio poveikio pasireiðkimo. Ðis produktas skirtas suaugusiesiems, norintiems atsikratyti þalingo alkoholio vartojimo ir iðgydyti jø kûnà. Gydymo laikas priklauso nuo individualiø sàlygø ir gyvenimo bûdo.
Skaityti daugiau

Nuomonës ir poveikis

"ALCOBARRIER" naudojimas duoda puikiø rezultatø. Tyrimai su alkoholizmo þmonëmis ir ALCOBARRIER parodë, kad net 75% ið jø visiðkai nutraukë alkoholio vartojimà, o likusi dalis (25%) pastebëjo alkoholio traukinio sumaþëjimà. Be to, jø sveikatos bûklë pagerëjo. Tyrimo rezultatas, be kraujotakos ir nervø sistemø, þenkliai pagerino kepenø rodiklius. Tyrimo rezultatas buvo árodytas preparato veiksmingumas nepriklausomai nuo ligos stadijos ir priklausomybës nuo alkoholio trukmës. Produktas yra populiarus specialiuose narkomanø centruose uþsienyje.
perskaityk visas atsiliepimus
Prisijungæs: Liko: menas
Dëmesio! Reklama jums Alcobarrier tik pagal
pirkti dabar