Alcobarrier

Znebite se odvisnosti od alkohola in obnovite svoje zdravje!

Odvisnost od alkoholnih pijaè, piva, vina, ¾ganih pijaè itd. Je problem, ki zadeva zasvojenost, zlorabo etanola. Danes je eden najresnej¹ih dru¾benih toksikologov. Uporabljeni alkohol obèasno vpliva na dobro poèutje pitja, zmanj¹a reakcije na dra¾ljaje. ®al se alkohol predeluje v jetrih. Sèasoma postane oseba zasvojena, kar povzroèa fizièni in psiholo¹ki problem. Èe se ¾elite boriti proti alkoholizmu, spoznajte ALCOBARRIER! To je priprave za pitje, ki vam bo pomagal znebiti alkohola, izbolj¹ati va¹e zdravje in odnose s svojimi najdra¾jimi.
Preberi veè

Kako deluje ALCOBARRIER?

ALCOBARRIER je ukrep, ki se najprej oèisti, da nevtralizira negativne uèinke alkohola na zdravje in nato odpravi alkoholizem. Amberna kislina in vlakna, najdeni v ALCOBARRIER, prispevajo k razstrupljanju telesa po porabi alkoholnih pijaè, razstrupljajo celice telesa in izloèajo ¹kodljive alkoholne fenole. Te sestavine dodatno krepijo telo. Edinstvena rastlinska sestavina, izvleèek artièoka, spodbuja proizvodnjo ¾elodènega soka in prispeva k regeneraciji jeter. Odpravlja du¹evno odvisnost alkohola. Skupaj s piridoksinom odpravljajo alkoholno psihozo in podpirajo psiholo¹ko stanje za umik iz stimulansov. Posledièno ALCOBARRIER zmanj¹uje pripravljenost za konzumiranje alkoholnih pijaè in dodatno ubla¾i ne¾elene fiziène in du¹evne simptome, ki so posledica prekomernega u¾ivanja alkohola, s èimer se la¾je znebite odvisnosti.
Preberi veè

Prednosti uporabe zdravila ALCOBARRIER

Kupite ALCOBARRIER in se znebite zasvojenosti, iz katere se razkrije celo ¾ivljenje! Glavne prednosti uporabe tega izdelka so:

Zdravljenje v stanovanjih

Ni vam treba prisiliti na prisilno zdravljenje. Sam svoj problem re¹ite sami!

Likvidacija vlaka na alkohol

Z lahkoto lahko reèe¹ NE, ko vam nekdo ponudi kozarec. Izgubili boste ¾eljo po doseganju kakr¹nih koli alkoholnih pijaè.

Odstranjevanje toksinov iz telesa

Znebili se bodo toksinov, zbranih iz porabljenih alkoholnih pijaè. Va¹e telo bo razstrupljeno.

Potrjen ukrep

Izdelek je prejel certifikat, ki potrjuje njegovo visoko kakovost in varnost uporabe.

Umirjanje ¾ivcev

Komponente zdravila ALCOBARRIER delujejo na ¾ivènem sistemu, da zmanj¹ajo njeno prekomerno delovanje in nevtralizirajo razdra¾ljivost in ¾ivènost.

Uporaba

Zdravilo ALCOBARRIER je priroèno sredstvo v vreèkah, ki jih je treba raztopiti v kozarcu vode in jih porabiti enkrat dnevno. Pijaèa nima posebnega okusa in vonja, je lahko topna v vodi. Ne prekoraèite priporoèenega odmerka, ker ne bo poveèal uèinkov, ampak lahko prispeva k pojavu ne¾elenih uèinkov. Izdelek je namenjen odraslim, ki se ¾elijo znebiti ¹kodljive zasvojenosti z alkoholom in oèistiti njihovo telo. Èas zdravljenja je odvisen od posameznih pogojev in naèina ¾ivljenja.
Preberi veè

Mnenja in uèinki

Uporaba ALCOBARRIER prina¹a odliène rezultate. ©tudije o ljudeh z alkoholizmom in ALCOBARRIER so pokazale, da jih je 75% popolnoma opustilo pitje, preostali dele¾ (25%) pa je opazil zmanj¹anje njihovega alkohola. ©e veè, njihovo zdravstveno stanje se je izbolj¹alo. Kot rezultat ¹tudije je pri¹lo do znatnega izbolj¹anja vrednosti kazalcev jeter poleg kirur¹kih in ¾ivènih sistemov. Kot rezultat ¹tudije je bila uèinkovitost pripravka dokazana ne glede na stopnjo bolezni in trajanje odvisnosti od alkohola. Izdelek je priljubljen v posebnih centrih za odvisnike v tujini.
preberite vsa mnenja
Na spletu: Ostalo: umetnosti
Pozornost! Promocija za vas Alcobarrier samo z
kupi zdaj